นายสินศักดิ์ แก้วจันทร์

นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 11/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081468XXXX
 • Facebook :
 • Email : Sinsak_Kae@cri1.go.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
 • ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่