นางรุ่งทิวา โทนะใจ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 10/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095451XXXX
 • Facebook : Rung Rung
 • Email : 1234jck1234@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ดอยลานพิทยา
 • ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่