ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
 • ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 1
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่