นายณรงค์ ชุมภูจันทร์

ครู ชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

  • เพศ : ชาย
  • วันเกิด : 20/08/XXXX
  • เบอร์โทรศัพท์ : 086188XXXX
  • Facebook :
  • Email : janchoomphu@windowslive.com
  • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : เวียงแก้ววิทยา
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่