นายประจักษ์ หงษ์ประสิทธิ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 16/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088271XXXX
 • Facebook : Prajuk Hongprasith
 • Email : prajuk1607@gmail.com
 • Website : -

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ผาขวางวิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7229
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่