นางกัญญาพัชร์ อินทร์เลื่อม

ครูผู้สอน

 • อายุ 53 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 20/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088268XXXX
 • Facebook :
 • Email : patkankankan99@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเชียงราย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 94
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 90332040430332
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่