นางวิภาวรรณ์ ปัญโยแสง

เจ้าหน้าที่

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 20/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081164XXXX
 • Facebook : -
 • Email : nufirstnoy@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านหนองหม้อ
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่