นางสาวธนัญกรณ์ ไมตรี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 11/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080133XXXX
 • Facebook :
 • Email : thanankorn91@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1171
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 092894040432894
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่