นาย เทวารินทร์ ธรรมสอน

ครูผู้สอน

 • อายุ 37 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 29/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080673XXXX
 • Facebook :
 • Email : thavarin.z@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ดอยลานพิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1008
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 90918040430918
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่