นายโชคชัย แสนวิชา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 04/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098375XXXX
 • Facebook :
 • Email : Toum1980.cs@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 997
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 090766
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่