นางสาวธรรมพร มณีสาร

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 11/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 090324XXXX
 • Facebook :
 • Email : Iloveyoujaijaijai@gmiail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเชียงราย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4538
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 92373040432373
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่