นางสาวไพรัตน์ ใจบุญ

ครูผู้สอน

 • อายุ 41 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 18/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093291XXXX
 • Facebook :
 • Email : pairat.jai.2524@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแม่กรณ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1293
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 92963040432963
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ฺฺB.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่