นางพัชรินทร์ ปิจมิตร

ผู้อำนวยการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 10/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083322XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันต้นขาม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 311
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่