นางนิตยา ชาร์ลสเวิร์ธ

ครูชาญาการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 28/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080670XXXX
 • Facebook :
 • Email : nidshefong@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชาญาการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3570500775761
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่