นายณัฐฬส แก้วดุลดุก

ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 17/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0XXXX
 • Facebook :
 • Email : natharote@cri1.go.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon