นายพสิษฐ์ สุริยา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 10/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08-601XXXX
 • Facebook : พสิษฐ์ สุริยา
 • Email : pasitsuriya274@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7060
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : WB.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่