นายอดิศร สุธรรม

ครุผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 17/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082780XXXX
 • Facebook : KruArm Adisorn
 • Email : KruArm_Adisorn@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านริมลาว
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครุผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 430
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 092946040432946
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : C.B.T.C, S.B.T.C, SS.B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่