นางสาวสายสวาท คำก้อนแก้ว

ครูผู้สอน

 • อายุ 58 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 23/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089433XXXX
 • Facebook : สายสวาท คำก้อนแก้ว
 • Email : tummy.tum1963@gmail.com
 • Website : -

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1109
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3571100521593
 • วิทยฐานะ : คศ.3
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : -

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่