นางชวนัส รัตนวิชัย

ครู/ชำนาญการพิเศษ

 • อายุ 37 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 01/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088405XXXX
 • Facebook :
 • Email : chawanus3049@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านโป่งพระบาท
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู/ชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 123
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่