นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 08/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 064483XXXX
 • Facebook :
 • Email : warayupat@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าสักไก่
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่