นางสาวสุวิภา พรมดีมา

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 27/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098785XXXX
 • Facebook : ไอซ์ สุวิภา
 • Email : suwibha785@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่