นางสาววศินา บุตรหล่อ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 06/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089555XXXX
 • Facebook :
 • Email : wasina66@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแม่กรณ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1070
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 91139040431139
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่