นางสาวกรนิกา เชื้อเมืองพาน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 03/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096920XXXX
 • Facebook :
 • Email : konnika03bee@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านห้วยแม่เลี่ยม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 40
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 092980040432980
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่