นางสาวกัญญาณัฐ ปูนา

ครู คศ.1

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 28/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061208XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่ารวก
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู คศ.1
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 352
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 166617040450617
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่