นายชัยวัฒน์ อุปาระ

นักการภารโรง

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 08/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061353XXXX
 • Facebook : เบน ชัยวัฒน์ อุปาระ
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าก๊อ
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : นักการภารโรง
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่