นางสาวพัชราวลัย ไชยมั่น

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 28/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081960XXXX
 • Facebook :
 • Email : phwalai@gmaiil.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเชียงราย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 98
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 91640040431640
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่