นายอุทัชสิทธ์มันต์ วัฒนถาวร

ครูอัตราจ้าง

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 07/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061272XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่