นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 21/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080125XXXX
 • Facebook : Sirirat Panyathip
 • Email : Sirirat.2524@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านทุ่งหลวง
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ 19/08/2021 - 19/08/2021