นางสาวขวัญฤดี หมายหมั้น

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 12/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086673XXXX
 • Facebook :
 • Email : khan-ru-dee@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านจอเจริญ
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6320
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 1570200067528
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่