นางสาวเพ็ญนภา ปันทา

ครูผู้สอน

 • อายุ 31 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 02/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084151XXXX
 • Facebook :
 • Email : pennapa.vip@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านห้วยแม่เลี่ยม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 240
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 092983040432983
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่