นายณัฐพล ธิตา

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 26/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086913XXXX
 • Facebook : snowhite ja
 • Email : kruwhite_cr26@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านห้วยชมภู
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 186
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 92995040432995
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่