ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่ายางมน

บ้านป่ายางมน

บ้านป่ายางมน ป.ย.ม.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Payangmon School

100 หมู่ที่ 5
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053174644

เบอร์โทรศัพท์ : 053174644

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://pymschool.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านป่ายางมน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่ายางมน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 6 7
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 10 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 10 16 1
ป.2 4 3 7 1
ป.3 2 7 9 1
ป.4 9 4 13 1
ป.5 11 8 19 1
ป.6 6 1 7 1
อ.2 10 6 16 1
อ.3 8 3 11 1
รวม 56 42 98 8

ประวัติโรงเรียนบ้านป่ายางมนโดยย่อ

    โรงเรียนบ้านป่ายางมน ก่อตั้งเมื่อวันที่  15   มิถุนายน  2482  มีนายจันทร์  ชมภูสมสา เป็นครูใหญ่มีนายนิคม  มณีขัติ เป็นครูน้อย      พ.ศ. 2501  ได้เปิดเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พ.ศ. 2503  ได้เริ่มใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503    พ.ศ. 2507  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายวินัย  สุโกมล มาดำรงตำแหน่งครู
ใหญ่   พ.ศ. 2519  โรงเรียนได้ขอขยายชั้นเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ตามคำสั่งอำเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร. 51/294  ลงวันที่  27  มกราคม  2519  และโรงเรียนได้รับเงิน พ.ป.ช.  จำนวน  16,600  บาทมาสร้างอาคารกึ่งถาวร  กว้าง  7  เมตร  ยาว  14  เมตร

   พ.ศ. 2520  จังหวัดเชียงรายได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป.1 ก ตึก   4  ห้องเรียน  จำนวนเงิน 240,000  บาท   พ.ศ. 2521  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายเจษฎา  กันทาสุวรรณ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ในปีนี้ได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีต สูง  1.50  เมตร  ยาว  170  เมตร  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,000  บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ และเริ่มใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521

   พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ชร.02  ขนาด  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  550,000   บาท ในที่ดินแปลงใหม่ รวมเนื้อที่ดินมีทั้งหมด  15  ไร่เศษ และปีนี้ได้เจาะน้ำบาดาลในที่ดินของนายอ้าย  ตันหนิม พร้อมกับซื้อเครื่องสูบน้ำใหม่  สิ้นเงิน  9,000  บาท  พ.ศ. 2533  เริ่มใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533   พ.ศ. 2535  นายเชษฐ  ปัญญาบุญ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

   พ.ศ. 2536  สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พื้น ค.ส.ล.ขนาด  11 x 21 เมตรงบประมาณราษฎรบริจาค 10,000  บาท    

   พ.ศ. 2540  ได้ปรับปรุงโรงเรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน  1  ห้อง และห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน  1  ห้อง  พ.ศ. 2541  นายวณิชย์  จิตมโนวรรณ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้สร้างอาคารเรียน แบบสร้างเอง  จำนวน  3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  127,044  บาท โดยราษฎรบริจาค            

   พ.ศ. 2542  นายสิทธิพงษ์  ใจผูก มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้สร้างอาคารห้องสมุด  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  93,775  บาท โดยศิษย์เก่าอุปถัมภ์  พ.ศ. 2543  นายประเสริฐ   มโนใจ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่       วันที่  1   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551  นายทองเดิน  เผ่าดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

   พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ชร.02 งบประมาณ 115,050  บาท และ ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม แบบ สพฐ.4  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่งงบประมาณ  352,000  บาท จากงบแปรญัตติของส.ส.สามารถ  แก้วมีชัย

   พ.ศ. 2554  ได้รับงบซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ จากงบแปรญัตติของส.ส.สามารถ  แก้วมีชัย  จำนวน  200,000  บาท  พ.ศ. 2554  ศิษย์เก่าได้ทอดผ้าป่าระดมทุนก่อสร้างโรงอาหาร แบบสร้างเอง  เป็นเงิน  318,149  บาท   พ.ศ. 2555  ได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องธุรการ และห้องผู้บริหาร โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  จำนวน  5  เครื่อง  เป็นเงิน  92,000  บาท โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ      

   พ.ศ. 2558  ได้รับงบประมาณจาก อบจ.เชียงราย สร้างสนามกีฬาฟุตบอล  7  คน  สนามวอลเล่ย์บอล(ตะกร้อ)  เครื่องออกกำลังกาย และสนามทราย โดยใช้พื้นที่ในโรงเรียนบ้านป่ายางมน เพื่อให้บริการประชาชน

   กันยายน  2558  ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน  เป็นเงิน  900,000  บาท 

   30  ตุลาคม  2558  นางพิมพร  พิทักษ์สุจรรยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พฤศจิกายน  2558  ได้รับงบประมาณ  ค่าอุปกรณ์ห้องสมุดประถมศึกษา  เป็นเงิน  192,500  บาทและถังเก็บน้ำ แบบพลาสติก  ขนาด  2,000  ลิตร  เป็นเงิน  7,800  บาท

   1  กุมภาพันธ์  2559  ได้รับงบประมาณจากกองทุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อปรับปรุงระบบสุขาภิบาลโรงอาหาร เป็นเงิน  80,000  บาท โดยจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหาร  เป็นเงิน  27,400  บาท และสร้างอ่างล้างถ้วย-จานให้นักเรียน  เป็นเงิน  52,600  บาท

   13  เมษายน  2559  คณะกรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่ายางมน ได้จัดผ้าป่าระดมทรัพยากรเพื่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก เป็นเงิน  140,000  บาท และดำเนินการก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตกได้  จำนวน  139  เมตร  

   พฤศจิกายน  2559  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ค่าครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI  จำนวน  1  เครื่อง เป็นเงิน  24,000  บาท  เครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อต่อขนาด 2 ก๊อก  จำนวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  15,000  บาท  ตู้เย็น ขนาด  5  คิวบิกฟุต  จำนวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  6,500  บาทและถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส  ขนาด  2,500  ลิตร  จำนวน  1  ใบ  เป็นเงิน  9,500  บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล  ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก  เป็นเงิน  180,000   บาท และซ่อมแซมอาคารเรียน ชร.02  เป็นเงิน  412,200  บาท และค่าครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ เป็นเงิน  200,000  บาท 

   25  มีนาคม  2560  ได้รับงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อพัฒนาวิชาการและส่งเสริมอาชีพ  จำนวนเงิน  80,000  บาท

   13  เมษายน  2560  คณะกรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่ายางมน ได้จัดผ้าป่าระดมทรัพยากรเพื่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตกต่อจากปีที่แล้ว เป็นเงิน  80,960   บาท และดำเนินการก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตกต่อจากปีที่แล้ว  

   กรกฎาคม  2560  ได้รับงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อพัฒนาวิชาการ จำนวนเงิน  15,000  บาท และงบประมาณโรงเรียนประชารัฐ จาก ธนาคารกรุงเทพ(มหาชน) จำกัด บริจาคเงินพัฒนาวิชาการและอาชีพ  เป็นเงิน  260,000  บาท

   สิงหาคม  2560  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในโรงเรียน  เป็นเงิน  357,000  บาท 

   ธันวาคม  2560  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ+เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา  จำนวน  18  ชุด  เป็นเงิน  28,440  บาท  โต๊ะ+เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา  จำนวน  17  ชุด  เป็นเงิน  25,160 บาท และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  จำนวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  11,000  บาท  

    26  ธันวาคม  2560  ได้รับบริจาคเงินจากโครงการก้าวคนละก้าว โดยคุณอาทิวราห์  คงมาลัย(ตูน)

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  3  ทุนๆละ  10,000  บาทและเงินสนับสนุนการศึกษาให้โรงเรียนอีกจำนวน  50,000  บาท        

    มกราคม  2561  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักภารโรง/32  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  376,900  บาท

    27  มกราคม  2561  ได้รับบริจาค เครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด จากคุณศักดิ์ชัย  จงสุขธนามณี  จำนวน  1  ชุด  เป็นเงิน  153,000   บาท  และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน  จำนวน  5  ทุนๆละ  1,000  บาท

   13  เมษายน  2561  คณะกรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่ายางมน ได้จัดผ้าป่าระดมทรัพยากรเพื่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตกต่อจากปีที่แล้ว เป็นเงิน  20,000   บาท และดำเนินการก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตกต่อจากปีที่แล้ว

   26  ตุลาคม  2561  ได้รับงบประมาณจากกองทุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน ตามโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด เป็นเงิน  75,000  บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดและจัดระบบน้ำดื่มให้บริการนักเรียนและชุมชน

   19  พฤศจิกายน  2561  ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  65,500  บาท 

   3  มกราคม  2562  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 เป็นเงิน  180,000  บาท

   13  เมษายน  2562  คณะกรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่ายางมน ได้จัดผ้าป่าระดมทรัพยากรเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน เป็นเงิน  101,300   บาท และดำเนินการก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตกต่อจากปีที่แล้ว

    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่ายางมน  ตั้งอยู่เลขที่  100  หมู่ที่ 5  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กระทรวงศึกษาธิการ    โทร  0-5317-4644     E-mail : pymschool2558@gmail.com   

มีพื้นที่ทั้งหมด  15  ไร่  32  ตารางวา  มีระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  จำนวน  7  กิโลเมตร  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก รับผิดชอบในการจัดการศึกษา  2  ระดับคือ ระดับปฐมวัย ( อนุบาล 2-3 ) และระดับประถมศึกษา ( ป.1-ป.6 )