ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยทรายขาว

บ้านห้วยทรายขาว

บ้านห้วยทรายขาว ทร.ข.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Huaisaikhao

202 ม.3 บ้านห้วยทรายขาว ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0984921854

เบอร์โทรศัพท์ : 0984921854

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://huaisaikhao.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านห้วยทรายขาว

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยทรายขาว

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 3 4
พนักงานราชการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 3 6 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 3 10 1
ป.2 3 7 10 1
ป.3 2 7 9 1
ป.4 5 4 9 1
ป.5 8 3 11 1
ป.6 4 4 8 1
อ.2 7 4 11 1
อ.3 2 1 3 1
รวม 38 33 71 8

          โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บนที่ดินเขตราชพัสดุ เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๑ โดยมี  นายเสาร์ ยานะนวล ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประสานงาน วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๑ ทางราชการแต่งตั้งให้นายฉลวย ยอดสุวรรณ

มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียนจำนวน ๗๐ คน พ.ศ.๒๕๑๓ ทางราชการจัดสรรให้มีครูเพิ่มอีก  ๑  คน  

คณะครูและประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างอาคารถาวรขึ้น โดยไม่มีเงินสมทบจากทางราชการ จึงได้สร้างเพียงเสาคอนกรีต ๓๒ ต้น

          พ.ศ.๒๕๑๕ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารแบบ ป.๑ ข ขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง และในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๕

ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดซื้อกลองพาเหรดให้โรงเรียน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๑๖ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๑๙ ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากสภาตำบลแม่ยาวสร้างส้วมและประปาโรงเรียน จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

          พ.ศ.๒๕๒๓ ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ และ ชั้น ป.๖

          พ.ศ. ๒๕๒๕ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ อีก ๑ ห้อง ชาวบ้านในเขตบริการร่วมสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด  ๓ ห้องเรียน จำนวน ๑  หลัง

และเป็นปีการศึกษาแรกที่มีนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนคือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

          พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะครูและชาวบ้านได้ช่วยกันตัดไม้ไผ่มาขายได้เงินจำนวน ๑๓,๙๐๐ บาทได้จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ๑ ชุดและกลองชุด ๑ ชุดมอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน

          พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ร่วมกับชาวบ้านตัดไม้ไผ่มาขายได้เงิน ๔,๙๖๕ บาทจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ามอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๗

          พ.ศ. ๒๕๒๙ นายฉลวย  ยอดสุวรรณ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายอำพัน สิทธิประเสริฐ มาเป็นครูใหญ่และนายอำพัน สิทธิประเสริฐ ได้ลาออกจากตำแหน่ง แต่งตั้ง นายวิมล พุทธิแก้ว รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

          พ.ศ. ๒๕๓๐ ทางราชการแต่งตั้งให้นายนคร  ชวนานนท์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แต่มาประสบอุบัติเหตุจึงขอปรับตำแหน่งเป็นสายผู้สอนและช่วยราชการสำนักงานการประถมศึกษา

อำเภอเมืองเชียงราย  พ.ศ. ๒๕๓๑  วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๑ แต่งตั้งให้  นายนพดล  กาแก้ว  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

          พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะกรรมการศึกษา ชาวบ้านได้ร่วมมือกันก่อสร้างอาคารชั่วคราวที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยติดตั้งประตู หน้าต่าง ก่อผนังโดยรอบ สร้างแปลงดอกหน้าอาคารเรียนและ

นายนพดล  กาแก้ว ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา จึงแต่งตั้งให้นายเดชา สิทธิบุญมา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

          พ.ศ. ๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๓ ทางจังหวัดเชียงรายได้จัดสรรงบพัฒนาจังหวัดให้โรงเรียนสร้างอาคารชั่วคราว ขนาด ๓ * ๖ ตารางเมตร(ใช้เป็นห้องสมุด) แต่ไม่แล้วเสร็จ

เพราะงบประมาณมีไม่เพียงพอ            วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ นายเดชา สิทธิบุญมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านสวนดอก ทางราชการจึงแต่งตั้งให้นายปรารภ  สุทธรินทร์ 

มาเป็นครูใหญ่แทน

          พ.ศ. ๒๕๓๔ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๔ ทางราชการโดย นายจีระชาติ  พงษ์ประยูร  ตำแหน่ง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายชาติชาย  ดิสสังวร  

ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวและให้นายปรารภ  สุทธรินทร์  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 

ไปรักษาการตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย

พ.ศ. ๒๕๓๕ ทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายชาติชาย  ดิสสังวร  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ได้ทำการปรับปรุงเสาธงชาติขึ้นใหม่ สิ้นงบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท

เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ชำรุดทั้ง ๒ อาคาร สิ้นค่าใช้จ่าย ๕,๐๐๐ บาท สร้างสนามเด็กเล่นชั้วคราวโดยคณะกรรมการศึกษา ซ่อมแซมถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.๓๓  สิ้นค่าใช้จ่าย ๓,๐๐๐ บาท

ปรับปรุงซ่อมแซมแท่นประดิษฐ์พระพุทธรูปหน้าเสาธงชาติจนเรียบร้อยน่าดู

พ.ศ. ๒๕๓๖ ขอสนับสนุนเครื่องจักรกล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาปรับถนน ปรับสนาม ใช้งบ ๒,๕๐๐  บาท  และขอบริจาคอิฐมอญจำนวน ๑๐,๐๐๐ ก้อน มาปูพื้นเรือนเพาะชำ

และที่พักต้นกล้า ร่วมกับชาวบ้านจัดสร้างเรือนเพาะชำ จำนวน ๑ หลังใช้งบ ๔,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๓๗  คณะครู กรรมการศึกษาได้ร่วมกันจัดสร้างที่แปรงฟันเด็ก สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๒,๘๐๐ บาทและได้ร่วมกันจัดหาชุดเครื่องสนาม(สนามเด็กเล่น)จำนวน ๓ ชิ้น สิ้นเงิน ๖,๕๐๐ บาท

จัดซื้อโต๊ะม้านั่งหินอ่อนสำหรับนั่งพักผ่อนจำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท  และในปีนี้เองได้มีนายประทีป  อายุมั่น ได้มาขอเช่าที่ดินโรงเรียน(ที่ว่างเปล่า)เพื่อทำการเกษตรและทางโรงเรียน

ได้ขอให้เข้ามาทำในโครงการเกษตรครบวงจรที่โรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว

พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะครูร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อโทรทัศน์และเครื่องเล่น วีดีทัศน์จำนวน ๑ ชุดเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาทมอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน ขอเครื่องจักรกลจากเอกชนมาทำการปรับเกรด

บดอัดถนนภายในบริเวณโรงเรียนจนแน่น ใช้งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท  และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ๔,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำดินมาถมสนาม      จำนวน ๘๐ คันรถและปรับเกรดสนามให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดี และร่วมกับชาว

บ้าน สร้างอาคารชั่วคราว  สำหรับฝึกอบรมงานด้านเกษตรและโรงอาหารของโรงเรียน สิ้นค่าใช้จ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท  ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนนำเครื่องจักรกล  มาขุดบ่อปลาโรงเรียน

ขนาด ๒๐ * ๘๐ * ๔ เมตร สำหรับใช้เป็นบ่อเลี้ยงปลาและเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร สิ้นค่าใช้จ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท  และทางโรงเรียน ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.)

เชียงรายนำเครื่องจักรกลมาทำถนนรอบบริเวณโรงเรียน คิดเป็นระยะทาง ๔๕๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร  สิ้นค่าใช้จ่าย ๓๕,๐๐๐ บาท และนายประทีป  อายุมั่น ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ทำให้โครงการ

เกษตรครบวงจรของโรงเรียนที่ดำเนินงานมาบางส่วนหยุดชะงัก จึงเป็นความจำเป็นที่โรงเรียนต้องดำเนินการต่อไป เพราะว่าโรงเรียนได้ถูกเสนอชื่อเป็นโรงเรียน กศ.พช.พ.ศ. ๒๕๔๐ ทางโรงเรียน

โดยคณะครู กรรมการศึกษาได้ร่วมมือกับชาวบ้านในเขตบริการจัดงาน “ราตรีริมฝั่งน้ำ” ได้เงินจากการจัดงาน ๔๐,๐๐๐ บาท  นำมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียน เพื่อเป็น

อาคารในการดำเนินกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนและหมู่บ้าน ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๐  พันตรีเพียว  มะลิดิน  พร้อมคณะได้นำผ้าป่ามาถวายที่โรงเรียน

ได้เงินอีกจำนวนหนึ่ง จึงนำมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่ยังไม่แล้วเสร็จ สิ้นค่าก่อสร้าง ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทำการก่อสร้าง  จำนวน ๖ ที่นั่ง ปรับปรุงบ้านพักครูเป็นห้องบริหาร จัดทำแท่น

ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนใหม่ สิ้นค่าก่อสร้าง ๑๖,๐๐๐ บาท จัดทำห้องอนุบาลเด็ก ๓ ขวบ ๑ ห้องสิ้นค่าใช้จ่าย ๖,๐๐๐ บาท ซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ๘,๕๐๐ บาท  ได้รับจัดสรรงบ

ประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ๓๙,๐๐๐ บาทโดยได้ทำการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและพื้นอาคารใหม่ โดยขอบริจาคจากภาคเอกชนรวมเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก

๙๐,๐๐๐ บาท อาจารย์พรรณี สุริยะวงศ์ พร้อมด้วยครอบครัว ได้บริจาคเครื่องทำน้ำเย็นและอุปกรณ์การเรียน คิดเป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท กอร์ปกับโรงเรียนมีปัญหาเรื่องน้ำที่ใช้ในการเกษตรจึงมีมติให้

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด ๒ แรงม้า ติดตั้งริมฝั่งน้ำกกมาเก็บไว้ในถังพักของโรงเรียน สิ้นค่าใช้จ่าย ๘,๕๐๐ บาท โดยขอบริจาคจากคณะครู และผู้มีใจเมตตาในปีนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาโรงเรียน

อย่างมากมาย เหน็ดเหนื่อยกันทุกคน

          พ.ศ.๒๕๔๔ นายชาติชาย  ดิสสังวร ได้รับคำสั่งย้ายไปโรงเรียนบ้านท่าสาย เมื่อวันที่๗  เดือนมีนาคม  ๒๕๔๔  ให้นางกิ่งแก้ว  เดชประยูร ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ รักษาการในตำแหน่ง

อาจารย์ใหญ่ และเมื่อวันที่ ๒๒ เดือนเมษายน ๒๕๔๔ ทางโรงเรียนได้รับอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๒ /๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลังจากคุณอนันต์  คุณอาสรา จงสถาพงษ์พันธ์ และเพื่อนๆ

          วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๔  นายชุมพล  สนิทวงค์  ได้มารายงานตัวเพื่อรับมอบตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  ตามคำสั่ง  สปจ. ที่  ๔๖๓ / ๒๕๔๔  ลว  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๔๔ 

ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  กลุ่มแม่ยาว  สปอ.เมือง  สปจ.เชียงราย  ได้ร่วมกับชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ร่วมบริจาคทรัพย์  ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน

แบบ สปช. ๑๐๒/๒๖  ขนาด ๓ ห้องเรียน งบประมาณก่อสร้าง  ๗๘๕,๐๐๐  บาท  จำนวน ๑ หลัง อาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง ขนาด ๙ x ๙  เมตร งบประมาณก่อสร้าง  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

จำนวน  ๑  หลัง  และอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง  ขนาด  ๙  x  ๒๗  เมตร งบประมาณก่อสร้าง ๑๗๔,๒๗๖ บาท  จำนวน  ๑  หลัง  รวมทุนทรัพย์ที่ได้รับบริจาคในการก่อสร้างทั้งสิ้น 

๑,๑๐๙,๒๗๖ บาท  และนอกจากนั้นทางบริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด  ได้บริจาค  ปูนตราเสือ จำนวน ๑๘  ตันคิดเป็นเงิน  ๓๗,๘๐๐ บาท  ร่วมในการก่อสร้างในครั้งนี้ 

และทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน  จ.เชียงราย  ได้สนับสนุนวิทยากรมาทำการอบรมงานก่ออิฐฉายปูนให้แก่ชาวบ้านผู้เข้ารับการอบรมและร่วมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จนแล้วเสร็จ 

และทางโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวได้ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ร่วมจัดพิธีรับมอบและเปิดอาคารเรียน อาคารห้องสมุด และอาคารอเนกประสงค์ ขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๔

  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุกิจจา  กรุณานนท์  เป็นประธานในพิธี

          พ.ศ. ๒๕๔๕  ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๔  ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมที่ดินสิ่งก่อสร้างและอาคารเรียนที่ชำรุดจำนวน ๑๕๔,๐๐๐ บาท  โดยทำการซ่อมแซมอาคารเรียน

แบบ ป.๑ข ไม้ ขนาด ๓ ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง  จำนวน ๖ รายการ  โดยมี หจก.นริศราก่อสร้างเป็นผู้สอบราคาได้ในวงเงิน ๑๕๔,๐๒๘  บาท  กำหนดสัญญาให้งานเสร็จเรียบร้อยภายใน ๖๐ วั

น  เริ่มดำเนินงานซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ ๔  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๕  ถึงวันที่  ๒  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

          ในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖  ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานร่วมกับชุมชนบ้าน            ห้วยทรายขาว  ได้ร่วมกิจกรรมรื้อบ้านพักครู  และในวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖ 

ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนได้ร่วมกันจัดทำเวทีการแสดงเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ        

          ในปีการศึกษา  ๒๕๔๗  ทางโรงเรียน ได้ทำการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม  อาคารอเนกประสงค์โดยได้งบประมาณ จากทางราชการ  ๑๐,๐๐๐ บาท และได้รับบริจาคจากองค์กรเอกชน

จำนวน เงิน  ๒๐,๕๒๐  บาท

          พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิกระจกเงา เพื่อพัฒนางานการฝึกวิชาชีพ โดยสร้างโรงซ่อมจักรยาน ขนาด ๔ * ๖  เมตร  งบประมาณ  ๔๕,๐๐๐  บาท  และได้มีนักศึกษาจาก

ประเทศสิงคโปร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

          ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  ทางโรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนองค์กรเอกชน  ร่วมระดมทุนทรัพย์จัดทำรั้วและประตูโรงเรียนโดยผู้อำนวยการชุมพล   สนิทวงค์  และญาติบริจาคทุน

ทรัพย์จัดทำประตูโรงเรียน  ๒  ด้าน  สิ้นงบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท  และชุมชนคณะครูร่วมบริจาคทุนทรัพย์จัดทำรั้วสิ้นงบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท  กำหนดแล้วเสร็จภายใน

วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  และร่วมกิจกรรมทำบุญประตูและรั้วโรงเรียนในวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๐

          ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  วันที่ ๔  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  ทางโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการหมู่บ้านห้วยทรายขาวและ

คณะกรรมการหมู่บ้านป่าตึง   ริมกก  ได้ร่วมทำบุญทอดพระป่าสามัคคีได้งบประมาณรวม  ๒๕,๐๐๐  บาท  นำไปจัดทำโต๊ะและเก้าอี้สำหรับให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน  รวมได้โต๊ะ

จำนวน  ๓๐  ตัว  เก้าอี้จำนวน  ๑๐๐  ตัว

          ปีการศึกษา ๒๕๕๑  วันที่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๑  ผู้อำนวยการบุญธรรม  แก้วเป็ง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  วันที่  ๑๙  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทางโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ ถิ่นไทยงาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมดำเนินการก่อสร้างห้องสุขาจำนวน  ๔  ห้อง  เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

และได้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          ในภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  ผู้อำนวยการสมบูรณ์   เครือคำ  ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าห้วยทรายขาว  ในวันที่  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๑ 

          ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ได้มีการต่อเติมห้องพักครูโดยใช้วัสดุจากบ้านพักครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง      (สาขาสหมิตรศึกษา) ทำเสร็จเมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๒  โดยใช้งบอุดหนุน

๕๐,๐๐๐  บาท  และได้รับบริจาคจากคณะครูสมทบอีก ๑๘,๐๐๐ บาท  รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๖๘,๐๐๐ บาท มีการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องห้องสุขาจำนวน ๘ ห้อง  ทำเสร็จ

เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๒  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๗๕๕  บาท และมีการต่อเติมห้องสมุดโรงเรียนเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณ (งบแปรญัตติ)  สร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่ /๔๙ งบประมาณ  ในการก่อสร้าง  ๓๒๔,๐๐๐  บาท  โดยเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่วันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓