ข้อมูลโรงเรียน บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ.ด.

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 4 26 30
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 4 5
รวม 5 31 36

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 35 36 71 4
ป.2 25 37 62 3
ป.3 44 37 81 3
ป.4 35 44 79 3
ป.5 44 44 88 3
ป.6 42 38 80 3
ม.1 59 43 102 4
ม.2 33 41 74 3
ม.3 47 48 95 4
อ.1 15 8 23 1
อ.2 14 11 25 1
อ.3 18 18 36 2
รวม 411 405 816 34