ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่าบง

บ้านป่าบง

บ้านป่าบง ปบ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : banpabong

หมู่ที่ 12 บ้านป่าบง ตำบล : ผางาม อำเภอ : เวียงชัย จังหวัด : เชียงราย
ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : http://banpabongschool.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านป่าบง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าบง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 0 6 6
พนักงานราชการ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 11 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 3 5 8 1
ป.3 6 3 9 1
ป.4 9 7 16 1
ป.5 7 4 11 1
ป.6 2 5 7 1
อ.3 11 9 20 1
รวม 38 33 71 6

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนบ้านป่าบง  ที่ตั้ง 241  หมู่ 12  ตำบลผางาม  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  หมายเลขโทรศัพท์ 

e-mail : pabong241@gmail.com   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงประถมศึกษาปีที่ 6   พื้นที่  16  ไร่  61  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการมี 5 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านป่าบง (หมู่ 5)  บ้านร่องคือ (หมู่ 6)  บ้านผางาม (หมู่ 9)  บ้านป่าบงใต้ (หมู่12)  และบ้านป่าบงเหนือ (หมู่ 14)  ตำบลผางาม  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

             

          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนบ้านป่าบง  เดิมเรียกว่า  " โรงเรียนประชาบาลตำบลห้วยสัก  3 "  ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ  วันที่  1  พฤษภาคม  2481  โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  อาคารเรียนสร้างแบบเรือนไม้โบราณ  พื้นปูด้วยไม้กระดาน  หลังคามุงแป้นเกล็ด

          ปี พ.ศ. 2497   ได้ขยายเขตโรงเรียนด้านทิศตะวันออกไปอีก  10  เมตร   ด้านเหนือ   2   เมตร

          ต่อมา  พ.ศ.  2499   ทางคณะครูผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการศึกษาและประชาชนบ้านป่าบง  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น 1 หลังขนาด  4  ห้องเรียน  1 หลัง

          ปี  พ.ศ.  2513  ทางโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจาก  นายผัด   คำตื้อ  กำนันตำบลผางาม ได้ขยายบริเวณโรงเรียน  ซึ่งได้แลกเปลี่ยนกับที่ดิน  นายจันทร์  คำตื้อ  และนายปัน  มาติ๊บ  จนถึงปัจจุบัน

          ปี  พ.ศ.  2514  ประชาชนบ้านป่าบงได้สร้างอาคารเรียนครึ่งถาวรแบบ  ป.1 ข  ขนาด  5  ห้องเรียน 1 หลัง โดยรื้ออาคารเรียนหลังเดิมมาสร้างใหม่ และพร้อมนี้ทางโรงเรียน ได้รับงบประมาณจากราชการสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  014  แบบไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง

          ปี  พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณจากราชการ  สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  014   จำนวน  1 หลัง  และสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ตึก  1 หลัง

          ปี  พ.ศ.  2521  โรงเรียนได้จัดการเรียนตามหลักสูตรใหม่  โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

          ปี  พ.ศ.  2523  ได้งบประมาณจากราชการสร้างส้วมขนาด  5  ที่นั่ง แบบ  ชร. 06  จำนวน  1  หลัง และสร้างอาคารเรียนแบบ ชร.01 1 หลัง และได้รับงบประมาณจาก  กสช. ขุดบ่อเลี้ยงปลาในโรงเรียน

          ปี  พ.ศ.  2526  ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กเป็นปีแรก

          ปี  พ.ศ.  2540  โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนบ้านร่องคือได้นำนักเรียนมาเรียนร่วมที่โรงเรียนบ้านป่าบง

          ปี  พ.ศ.  2544  โรงเรียนร่วมกับชุมชนจัดสร้างเรือนพยาบาล  แบบ  4  เตียง   จำนวน  1  หลัง  โดยนำไม้มาจากการรื้อบ้านพักครูที่มีสภาพชำรุดรุดโทรมแล้ว

          ปี  พ.ศ.  2544  โรงเรียนร่วมกับชุมชนสร้างถนนขนาดกว้าง 4 เมตรหนา 15 เซนติเมตร ยาว 150 เมตร โดยไม่ใช้งบประมาณของโรงเรียน

          ปี  พ.ศ. 2550  คุณวิชัย  รู้รักษา ได้บริจาคงบประมาณต่อเติมอาคาร ชร. 01  สำหรับชั้นปฐมวัยสร้างห้องน้ำ 4 ห้อง และสนามเด็กเล่น งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

          ปี  พ.ศ. 2551  ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณสร้างถนนรอบบ่อปลา กว้าง 4 เมตร หนา 15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 200 เมตร งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

          ปี  พ.ศ. 2553  เกิดน้ำท่วมสนามอาคารเรียนความสูงประมาณ 1 เมตร 51 เซนติเมตร รั้วทางทิศใต้พัง ได้รับงบประมาณซ่อมแซมทั้งอาคารเรียนและรั้วจำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)และชาวบ้านบริจาคสมทบจนก่อสร้างรั้วทางทิศใต้ความยาว 150 เมตร

          ปี พ.ศ. 2555  ได้รับงบประมาณจาก  สส.รังสรรค์  วันไชยธนะวงศ์  จำนวน 300,000 บาท นำมาทำการยกอาคารเรียน ป 1 ข (ไม้) ให้สูงขึ้น  โดยเปลี่ยนเสาทั้งหมดจำนวน  64  ต้น  เสริมคานเหล็กและเทคานคอดินให้มีความแข็งแรง

          ปี พ.ศ. 2559  ได้รับงบประมาณจากบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด  จำนวน  200,000 บาท  สร้างบันไดขึ้นชั้นสองพร้อมหลังคาอาคารเรียน ป 1 ข (ไม้)  และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น

          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าบงมีอาคารเรียน  3  หลัง อาคารฝึกงาน 1 หลัง  ส้วม  3  หลัง  ศาลาพักร้อน  1  หลัง  โรงจอดรถ  2  หลัง

          ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 30  ถนนหัวดอย - บ้านต้า  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงชัย  22  กิโลเมตร  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  ประมาณ  33  กิโลเมตร