ข้อมูลโรงเรียน บ้านเวียงเดิม

บ้านเวียงเดิม

บ้านเวียงเดิม วด

ชื่อภาษาอังกฤษ : ฺBanwiangdermschool

28 หมู่ 2
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053725002

เบอร์โทรศัพท์ : 053725002

เบอร์แฟ็ก : 053725002

เว็บไซต์ : https://wdcr.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านเวียงเดิม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านเวียงเดิม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 2 10 12
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
อื่นๆ 0 1 1
รวม 4 13 17

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 9 17 1
ป.2 4 10 14 1
ป.3 8 5 13 1
ป.4 8 1 9 1
ป.5 6 10 16 1
ป.6 7 4 11 1
ม.1 6 4 10 1
ม.2 5 5 10 1
ม.3 6 4 10 1
อ.1 1 3 4 1
อ.2 1 4 5 1
อ.3 2 4 6 1
รวม 62 63 125 12

 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม  เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านปางยูง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  ได้อนุมัติให้เปิดเรียนอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2497  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายถวิล  ชะเอมทอง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนนี้ มีนักเรียนจาก 4 หมู่บ้านมาเข้าเรียนตอนแรก ได้แก่ บ้านท่าบันได  บ้านเวียงเดิม  บ้านไตรแก้วและบ้านสันสลิด มีนักเรียนทั้งหมด 97 คน เป็นชาย  56 คน หญิง 41 คน และราษฎรในเขตบริการ 4 หมู่บ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารชั่วคราวให้ 1 หลัง  จำนวน 4 ห้องเรียน

ต่อมานายชาญ  มะลิกุล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2499 จำนวนนักเรียนมีเพิ่มขึ้น ราษฎรในเขตบริการจึงได้ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวอีก 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน

                          ในวันที่ 9 กันยายน 2504 นายสมาน  ไชยสลี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน ได้ขอแรงราษฎรในหมู่บ้านมาขุดสระเป็นบ่อเลี้ยงปลา ขนาดประมาณ 2 งาน

                          วันที่ 6 มิถุนายน 2507 นายทวี  นิกรวงค์ ได้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเวียงเดิม จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2508 นายนิคม  เสนาป่า ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเวียงเดิม และได้ทำเรื่องเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านปางยูง เป็น โรงเรียนบ้านเวียงเดิม  ซึ่งได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชือ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2509 และปี พ.ศ. 2510 ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.ข ไม้ จำนวน 1 หลัง และราษฎรได้บริจากเงินสมทบในการก่อสร้างอีก 7,600 บาท พ.ศ. 2511 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ตึก จำนวน 3 ห้องเรียน ซึ่งราษฎรบริจาคเงินสมทบอีก 25,000 บาท ในปีการศึกษา 2511 นี้ ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก

                          วันที่ 1 กรกฎาคม 2511 นายณรงค์  เหล่าจุมพล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเวียงเดิม และในปี พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ชร.017 ใต้ถุนสูง จำนวน 4 ห้องเรียน ปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างห้องพักครูแบบสามัญ 014 จำนวน 1 หลัง ต่อมานายไสว ไอศวรรยานนท์ ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเวียงเดิม ปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง แบบ ชร.017 จำนวน 4 ห้องเรียน แบบสามัญจำนวน 1 หลัง

                           วันที่ 3 พฤศจิกายน 2521  นายประเสริฐ  เขตชำนิ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเวียงเดิม และได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโรงฝึกงาน สามัญ312 จำนวน 1 หลัง

                            วันที่ 7 มิถุนายน 2522 นายมนู  ธรรมวิไลพันธุ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเวียงเดิม ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างบ้านพักครู แบบ ชร.03 จำนวน 1หลัง ปี พ.ศ. 2525 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ชร. 01 จำนวน 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน และได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ ชร. 06 จำนวน 5 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง