ข้อมูลโรงเรียน เวียงแก้ววิทยา

เวียงแก้ววิทยา

เวียงแก้ววิทยา ว.ก.ว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Wiangkaewwittaya School

224 หมู่ 1
ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053174163

เบอร์โทรศัพท์ : 053174163

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://wiangkaewwittaya.ac.th/

เกี่ยวกับเวียงแก้ววิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน เวียงแก้ววิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 13 14
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 0 1 1
รวม 4 17 21

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 5 12 17 1
ป.3 13 10 23 1
ป.4 15 9 24 1
ป.5 6 7 13 1
ป.6 7 10 17 1
ม.2 6 3 9 1
ม.3 6 6 12 1
อ.3 8 6 14 1
รวม 66 63 129 8

ประวัติโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา เดิมชื่อว่า  โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๋น ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  เมษายน  2500 ได้รับความร่วมมือจากราษฎรบ้านแม่สะกึ๋น บ้านร่องโบสถ บ้านป่าไร่ มีนายน้อย  สวาพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านแม่สะกึ๋น เป็นผู้นำในการดำเนินการ

ได้สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นที่บ้านร่องโบสถ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ในขณะนั้น  มีเนื้อที่  4  ไร่เศษ  และได้ย้ายมาสังกัดอำเภอเวียงชัยเมื่อพ.ศ. 2501

        ในปีพ.ศ. 2500  นายสมจิตร  อิ่นแก้ว  ได้รับการแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 70 คน

        วันที่ 1 สิงหาคม 2503  นายมนัส  วิรัชสุภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายสมจิตร  อิ่นแก้ว  ซึ่งย้ายไปโรงเรียนบ้านร่องบัวลอย

        พ.ศ. 2504 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในพื้นที่ใหม่ที่บ้านเวียงแก้ว มีเนื้อที่ 14 ไร่ 25 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1- ป. 4 มีนักเรียน 244 คน ครู 3 คน

        วันที่ 1 มิถุนายน 2505 นายประสิทธิ์  พรหมขาม ได้รับการแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายมนัส  วิรัชสุภรณ์  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารไม้แบบ ป.1 ข. ขนาด 54 × 9 เมตรเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2506 และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2506

        พ.ศ. 2510 ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารหลังเดิมและก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในปี พ.ศ. 2511 แบบ ป.1 ข. (ไม้) 4 ห้องเรียน และราษฎรสมทบอีกเป็น 7 ห้องเรียน ช่วงนี้มีนายสำเริง  สว่างไสว เป็นครูใหญ่ (2508 – 2521) ห้องเรียนทั้ง 7 ห้อง สร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2513

        พ.ศ. 2515  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 กรป.กลางจังหวัดเชียงรายได้มาปรับสนามกีฬาของโรงเรียน

        พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง และสร้างส้วม 5 ที่นั่ง เป็นเงิน 15,000 บาท

        16 สิงหาคม 2521 นายดวงแก้ว  อินตาวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายสำเริง  สว่างไสว ที่ย้ายไปโรงเรียนบ้านเมืองชุม

        พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ชร.01 ขนาด 5 ห้องเรียน มูลค่า 294,900 บาท

        พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณจากสภาตำบล 20,000 บาท สร้างประปาโรงเรียนและโรงเรียนสมทบอีก 1,000 บาท

        พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานเป็นเงิน 90,000 บาท และวันที่ 19 มกราคม 2523 ได้ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินเพิ่ม2 งานเป็นเงิน 1,000 บาท

        พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณ 450,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบชร. 02 จำนวน 4 ห้องเรียน และได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสร้างเสาธง เป็นเงิน 7,062 บาท

        พ.ศ.2534 ได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดเรียน3 ระดับคือก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

        วันที่ 1 ธันวาคมพ.ศ. 2538 นายสมพงศ์ อะทะวงาได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทนนายดวงแก้ว  อินตาวงศ์ ที่ย้ายไปโรงเรียนบ้านช่องลม

        พ.ศ. 2540 นายมงคล  จงสุทธนามณี  ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างรั้วคอนกรีตรอบโรงเรียนเป็นเงิน 250,000

        วันที่19 มกราคม 2541 โรงเรียนได้รับการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่ง “ผู้อำนวยการโรงเรียน”

        วันที่ 1 มิถุนายน 2543 นางเสาวลักษณ์  รัตนชูวงศ์  ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้ชวยอาจารย์ใหญ่แทนนายราชกิจ  พรมรัตน์  ที่ย้ายไปโรงเรียนบ้าน    แม่ข้าวต้มหลวง สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาอำเภอเมือง

        พ.ศ. 2543 ได้ทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่าสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน จนแล้วเสร็จ ใช้เงินในการก่อสร้างประมาณ 250,000  บาท

        พ.ศ.2544  นางเสาวลักษณ์  รัตนชูวงค์  ลดสายงานเป็นสายปฏิบัติการสอนและย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

        พ.ศ. 2545 นายคนิจ  สุวรรณ ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

        9 ตุลาคม  2545  นางสดศรี สุวรรณพัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทนนายสมพงศ์  อะทะวงษา ซึ่งย้ายไปโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา (ย้ายสับเปลี่ยน)

        4 พฤษภาคม  2546  ราษฎรในเขตบริการของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาได้มาช่วยรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ข. ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและเอียงเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน ถึง 40 กว่าปี ซึ่งโรงเรียนได้รับอนุญาตให้รื้อถอนได้เพื่อความปลอดภัย

        วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546  ทางโรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากการทำบุญทอดผ้าป่าของชมรมศิษย์เก่ามีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปร่วมบริจาคเงินสมทบในการจัดซื้อจำนวน 11 เครื่องเป็นเงิน 208, 000 บาทเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นักเรียน

        วันที่9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 นายมานัส  ภาษิตวิไลธรรม  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและให้นางสดศรี  สุวรรณพัฒน์ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงชัย

        เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2547 ได้ปลูกสร้างหอประชุม “ร่วมใจ”ใช้เงินงบประมาณจำนวน 100,000 บาท

        วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2548 นางกรกช ไชยประเสริฐ ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

        พ.ศ.2552  ได้ปลูกสร้างอาคารสำนักงาน “ประชาบาล” โดยได้รับเงินจากการทำบุญทอดผ้าป่า จากราษฎรในเขตบริการและผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 1 หลังเป็นเงิน 250,000 บาท

        วันที่ 24  ธันวาคม 2553 นางกรกช  ไชยประเสริฐ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

        วันที่  30 กันยายน  พ.ศ.2554 นายมานัส ภาษิตวิไลธรรมผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ

        วันที่17 พฤศจิกายน  พ.ศ.2554  นายศุทธวัฒน์  น้อยหมอ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ถึงวันที่3 ธันวาคม 2555

        วันศุกร์ที่ 14  ธันวาคม 2555 นายกมล  สุรินธรรม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการโรงเรียนแทนนายศุทธวัฒน์  น้อยหมอ

        เดือนเมษายน  2556  ได้จัดทำผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล ได้เงิน 100,000 กว่าบาท ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามและได้ซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน 1 ,2 และพื้นโรงอาหารปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม งบประมาณจากโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล400,000 บาท

        วันที่ 15 มกราคม  2558 นายกมล  สุรินธรรม ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเวียง และนางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมานมมิตร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

          วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายสุกรี  เทพชาติ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา โดยย้ายจากโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา และนางยุพินภรณ์ วงค์ชัย ย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา อ.เวียงเชียงรุ้ง

จ.เชียงราย