ข้อมูลโรงเรียน บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ.ด.

ชื่อภาษาอังกฤษ :

400 หมู่2 บ้านป่าซาง
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053151545

เบอร์โทรศัพท์ : 053151545

เบอร์แฟ็ก : 053151544

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 4 27 31
ครูอัตราจ้าง 2 7 9
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 7 35 42

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 32 35 67 3
ป.2 38 34 72 3
ป.3 32 36 68 3
ป.4 48 31 79 3
ป.5 41 47 88 3
ป.6 44 45 89 3
ม.1 54 33 87 4
ม.2 57 42 99 4
ม.3 29 38 67 3
อ.1 10 7 17 1
อ.2 24 11 35 2
อ.3 15 9 24 1
รวม 424 368 792 33