ข้อมูลโรงเรียน บ้านผาเสริฐ

บ้านผาเสริฐ

บ้านผาเสริฐ ผส.

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://phasert.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านผาเสริฐ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านผาเสริฐ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 3 4
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 3 4 7

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 5 8 1
ป.2 6 0 6 1
ป.3 3 3 6 1
ป.4 7 3 10 1
ป.5 4 1 5 1
ป.6 6 0 6 1
อ.2 7 3 10 1
อ.3 1 0 1 1
รวม 37 15 52 8