ข้อมูลโรงเรียน บ้านสันกลาง

บ้านสันกลาง

บ้านสันกลาง โรงเรียนบ้านสันกลาง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bansanklang School

41 หมู่ 13 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 052-02-31-14

เบอร์โทรศัพท์ : 052-02-31-14

เบอร์แฟ็ก : 052-02-31-14

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านสันกลาง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านสันกลาง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 4 6
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 3 9 12
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 2 2
อื่นๆ 1 3 4
รวม 7 19 26

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 12 17 1
ป.2 4 3 7 1
ป.3 7 4 11 1
ป.4 4 5 9 1
ป.5 4 2 6 1
ป.6 6 7 13 1
อ.1 12 8 20 1
อ.2 9 5 14 1
อ.3 8 13 21 1
รวม 59 59 118 9

โรงเรียนบ้านสันกลาง เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนบ้านสันกุด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวสลี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑๓  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนบ้านสันกลาง”    ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๔๘๒     โดยมีนายบุญเย็น สร้อยแก้ว เป็นครูใหญ่  โดยอาศัยเรียนอยู่ในวัดสันทรายน้อย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๕ ได้ย้ายโรงเรียนจาก             วัดสันทรายน้อย  มาอยู่ในหมู่บ้านสันกุด บนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๕๕ ตารางวา สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง พ.ศ. ๒๕๐๕ นายอินสม สุภาวรรณ เป็นครูใหญ่ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๑๔,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน ๑ หลัง แต่บริเวณโรงเรียนคับแคบ    นายมูล พรมรินทร์  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้บริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินแลกเปลี่ยนกับที่นาของ     นายอ้าย ปัญญาเสน  สร้างโรงเรียนในเนื้อที่ปัจจุบัน  มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านสันกลาง  (คุรุประชา สงเคราะห์) รวมมีที่ดิน ๒ แปลง อยู่ห่างกันประมาณ ๕๐ เมตร  มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๘  ไร่ ๑ งาน  ๑๐  ตารางวา