ข้อมูลโรงเรียน บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ท.ก.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Toongkor School

170 หมู่ 3 บ้านป่าห้า
ตำบล*ทุ่งก่อ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0946193615

เบอร์โทรศัพท์ : 0946193615

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://btkcr.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 2 2 4
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 3 3 6

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 7 11 1
ป.2 3 3 6 1
ป.3 1 5 6 1
ป.4 8 9 17 1
ป.5 2 5 7 1
ป.6 4 3 7 1
อ.1 3 2 5 1
อ.2 2 5 7 1
อ.3 3 4 7 1
รวม 30 43 73 9