ข้อมูลโรงเรียน บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ.ด.

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 5 27 32
ลูกจ้างประจำ 0 2 2
ครูอัตราจ้าง 2 8 10
รวม 7 37 44

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 31 34 65 3
ป.2 40 38 78 3
ป.3 38 39 77 3
ป.4 40 46 86 3
ป.5 42 35 77 3
ป.6 45 33 78 3
ม.1 32 38 70 3
ม.2 49 48 97 4
ม.3 41 35 76 3
อ.1 12 11 23 1
อ.2 18 13 31 1
อ.3 10 16 26 1
รวม 398 386 784 31