สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
0 1 1 1
ป.1 1 0 1 1
ป.2 3 3 6 1
ป.4 1 4 5 1
ป.5 3 0 3 1
ป.6 2 4 6 1
อ.2 0 1 1 1
รวม 10 13 23 7

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 1 0 1 นางสาวสมพิศ สุขเกษม
ป.2/1 3 3 6
ป.4/1 1 4 5
ป.5/1 3 0 3
ป.6/1 2 4 6
อ.2/1 0 2 2
รวม 10 13 23