สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 9 20 1
ป.2 5 9 14 1
ป.3 16 6 22 1
ป.4 14 15 29 1
ป.5 6 7 13 1
ป.6 14 8 22 1
ม.1 11 9 20 1
ม.2 12 15 27 1
ม.3 13 7 20 1
อ.2 1 4 5 1
อ.3 6 2 8 1
รวม 109 91 200 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 11 9 20
ป.2/1 5 9 14
ป.3/1 16 6 22
ป.4/1 14 15 29
ป.5/1 6 7 13
ป.6/1 14 8 22
ม.1/1 11 9 20 นางสาวอมิตา คนงาน
ม.2/1 12 15 27
ม.3/1 13 7 20
อ.2/1 1 4 5
อ.3/1 6 2 8
รวม 109 91 200