สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 6 11 1
ป.2 10 5 15 1
ป.3 7 5 12 1
ป.4 10 4 14 1
ป.5 5 4 9 1
ป.6 5 2 7 1
ม.1 19 10 29 1
ม.2 10 7 17 1
ม.3 3 2 5 1
อ.2 3 3 6 1
อ.3 4 2 6 1
รวม 81 50 131 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 5 6 11 นางสาวภัทรนันท์ พรชัยรุ่งจรัส
ป.2/1 10 5 15 นางจีรนันท์ ไพรบรรจง
ป.3/1 7 5 12 นางสาววิไลวรรณ ใจอาวุธ
ป.4/1 10 4 14 นางสาวสงกรานต์ ธิยะคำ
ป.5/1 5 4 9 นายประคอง ศรีบุรี
ป.6/1 5 2 7 นายณัฐพล ธิตา
ม.1/1 19 10 29 นางสาวณัฐธิดา สีอ่อน นายเสกสรร กาวิชัย
ม.2/1 10 7 17 นายอนันต์ แสงเพ็ชรศิริพันธ์
ม.3/1 3 2 5 นายกิตติ ศรีคำจักร์
อ.2/1 3 3 6 นางสาวมัณฑนา ฟักเขียว
อ.3/1 4 2 6 นางสาวมัณฑนา ฟักเขียว
รวม 81 50 131