สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 11 19 1
ป.2 5 7 12 1
ป.3 6 13 19 1
ป.4 10 4 14 1
ป.5 6 8 14 1
ป.6 8 5 13 1
ม.1 5 6 11 1
ม.2 6 4 10 1
ม.3 5 5 10 1
อ.2 11 6 17 1
อ.3 3 9 12 1
รวม 73 78 151 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 8 11 19 นางสาวภัชโรบล นนทะการ
ป.2/1 5 7 12 นางสาวอารีรัตน์ อินธรรม
ป.3/1 6 13 19 นางสาววรรณศิริ ขันคำ
ป.4/1 10 4 14 นางสาววัลลภา แปงทอน
ป.5/1 6 8 14 นางสาวสุภาภรณ์ วัฒนาพร
ป.6/1 8 5 13 นางสาวอมรพรรณ สิทธิวงค์
ม.1/1 5 6 11 นายนที สันติภูมิสวรรณ นางสาวปวีณา ช่างแท้
ม.2/1 6 4 10 นายรณชัย สิงห์คำ
ม.3/1 5 5 10 นายธานี ทาขาว
อ.2/1 11 6 17 นางมัลลิกา จิตรคำ
อ.3/1 3 9 12 นางสาวธัญจิรา สินสมบัติ
รวม 73 78 151