สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 3 6 1
ป.2 2 5 7 1
ป.3 5 4 9 1
ป.4 5 2 7 1
ป.5 4 5 9 1
ป.6 3 1 4 1
อ.2 6 1 7 1
อ.3 5 5 10 1
รวม 33 26 59 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 3 3 6
ป.2/1 2 5 7
ป.3/1 5 4 9
ป.4/1 5 1 6
ป.5/1 4 6 10
ป.6/1 3 1 4 นางเกษรินทร์ พรมแจ้
อ.2/1 5 1 6
อ.3/1 6 5 11
รวม 33 26 59