สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
อ.1 3 1 4 1
อ.2 3 0 3 1
อ.3 6 2 8 1
รวม 12 3 15 3

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
อ.1/1 3 1 4 นางสาวอรวรรณ แซ่จู นางสาวจิรพร แสงสี
อ.2/1 3 0 3 นางสาวจิรพร แสงสี นางสาวอรวรรณ แซ่จู
อ.3/1 6 2 8 นางสาวชมพูนุช สวัสดิ์กิจ นางสาวจิรพร แสงสี
รวม 12 3 15