นายจรัญ แจ้งมณี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา