นายเกรียงศักดิ์ ยุทโท

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนรุตม์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวศิริวรรณ สันธิ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวเพ็ญพิชชา โพนยะเขต

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นายเอกรินทร์ ปัญญา

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวกัญจน์ณิษา สิทธิขันแก้ว

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวฐายิกา ยศกันโท

ตำแหน่ง : ครูธุรการ